شرکت پست سریع بین المللی PDE ،امکاناتی را برای رفاه حال مشتریان خود فراهم نموده است تا بتوانند در صورت تمایل ،با وارد کردن شماره قبض بسته ارسالی خود در قسمت رهگیری سایت نسبت به وضعیت ارسال بسته خود مطلع شوند. راهنمای تصویری زیربه شما کمک میکند تا مراحل فوق را به درستی اجرا نمایید.

شماره قبض بسته ارسالی شما در کادر سبز رنگ قابل رویت می باشد.

شما می توانید با وارد کردن شماره قبض خود در قسمت رهگیری سفارش ، وضعیت ارسال بسته خودرا رهگیری و رویت نمایید.

فیلم اموزشی پیگیری مرسوله پستی در وب سایت PDE