برای خرید اینترنتی از سایتهای خارجی کلیک نمایید
Export

سرویس پیامک

با انتخاب این سرویس، شرکت پست سریع بین المللی پی دی ای مشتریان خود را از تحویل مرسوله توسط گیرنده در مقصد مطلع می سازد.