inspection

ثبت شکایات

مشتری گرامی چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات شرکت پیام داهی ارتباط (PDE) در زمینه های نقض قوانین،عدم انجام وظیفه، عدم پاسخگویی و یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود می باشید می توانید شکایات خود را ارسال نمایید تا طبق مقررات به آن رسیدگی شود. دریافت شکایات از طریق موارد ذیل امکان پذیر است:
1- مراجعه حضوری
2- ارسال ایمیل به Inspection@pdexp.com
3- ارسال فکس به شماره 982186083767+